Menu

Regulamin sklepu internetowego Teslomag

§1 Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod
adresem www.teslomag.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.teslomag.pl (zwany dalej: Sklep internetowy
Teslomag), jest prowadzony przez RVR Group Sp. z o.o.-s.k., wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania – Nowe Miasto i Wilda
pod nr 0000713878, NIP: 7811962989, REGON: 369263400 (zwaną dalej „Sprzedawcą”).
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Winogrady 16, 61-663 Poznań;
2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 517 886 157;
3) adres poczty elektronicznej: kontakt@teslomag.pl .
1.4. Regulamin sklepu internetowego Teslomag umieszczony jest nieprzerwanie na stronie
internetowej www.teslomag.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed
zawarciem umowy.
§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – RVR Group sp.z o.o.-s.k. ul. Winogrady 16, 61-663 Poznań, nr
wpisu do KRS 0000713878 NIP 7811962989 Regon 369263400,
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.teslomag.pl przez RVR
Group sp. z o.o.-s.k.
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy
sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje
dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym
również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży
Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy
sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287).
§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek
VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie
zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Teslomag, jak również opisy towarów i usług
stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter
wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Teslomag kodów rabatowych upoważniających do
zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na
równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Teslomag konieczna jest akceptacja niniejszego
Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Teslomag konieczne jest
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a
także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy
elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox,
Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która
dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest
przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach
mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego Teslomag posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół
szyfrowania komunikacji.
§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Teslomag można dokonywać poprzez wypełnienie
odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych
osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez
przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w
formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez
Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres
mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Teslomag jest możliwe 24 godziny na dobę
przez wszystkie dni w roku.
§ 5 Sposób płatności i termin płatności
5.1. W sklepie Teslomag istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
– płatność za pobraniem,
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
– Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku
bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym sklepu Teslomag, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
5.3. Sklep internetowy Teslomag umożliwia realizację płatności za pomocą systemu ratalnego Plus
Raty. Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na
stronie www.plusraty.pl .
5.4. Sklep internetowy Teslomag umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących
zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
-Tpay.com
-Paynow
-Systemy ratalne Plus Raty
5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych
sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności
przy odbiorze przesyłki.
§ 6 Dostawa
6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa
się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Teslomag i wynosi 48
godzin od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub prawidłowej autoryzacji płatności.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie
produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej
wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
– Kurier InPost
– Kurier DPD
– InPost Paczkomaty
6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie
poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub sms na adres lub numer podany w zamówieniu.
6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w oddziale firmy. W przypadku
odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie
internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory
towar staje się własnością Klienta.
§ 7 Odstąpienie od umowy
7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł
umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy
sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący
powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu
udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres:
RVR Group ul. Okrężna 5, 63-100 Nochowo;
może to także zrobićdrogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od
umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy kontakt@teslomag.pl . Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po
terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu)
jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza
odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r.
– o prawach konsumenta.
7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i
art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego
uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z
30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca
na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu
rzeczy niezwłocznie, jednak nie poźniej niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.
Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi
zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza
zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do
obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego lub koszty przywrócenia towarowi
stanu nadającego się do dalszej odsprzedaży.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym
koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie poźniej
jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o
odstąpieniu od umowy.
7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie
zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w
porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z
koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów
ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,
7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż
zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie
odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
§8 Reklamacje
8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu
z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi
postanowieniami Regulaminu.
8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w
przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym
fakcie poprzez e-mail na adres kontakt@teslomag.pl W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką
zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę
wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560
i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.
Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację
za uzasadnioną.
8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej oraz
pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz niewyłącznie) następujące
przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń:
8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich
inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017r. poz. 1356).
8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z
2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a
Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej
ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat
form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i
Konsumentami.
8.7. Gwarancje i rękojmia. Wszystkie produkty z oferty Sprzedającego podlegają aktualnym
przepisom dotyczącym gwarancji i rękojmi. Szczegóły dotyczące zasad gwarancji i rękojmi są
opisane w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego produktu.
§9 Zasady publikowania opinii
9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na
stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad
poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego
w Sklepie Internetowym Teslomag
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia
ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące
przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.
§ 10 Dane osobowe
10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego
Teslomag dostępnego na stronie www.teslomag.pl
§ 11 Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym
przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o
zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Teslomag zobowiązany jest do nieumieszczania
na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie
przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.teslomag.pl
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]
Adresat:
RVR Group sp. z o.o.-s.k. ul. Okrężna 5, 63-100 Nochowo
Ja/My(*) ……………………………………………………………………………………………………..
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………
umowy dostawy następujących rzeczy(*)………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*). …………………………………………………………………..
Adres konsumenta (-ow). ……………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta (-ow). ……………………………………………………………………………………….
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data …………………………………….
(*) niepotrzebne skreśli